Dokumenta

Odluka o izboru revizora za 2017. godinu

Odluka o izboru predsednika skupštine, zapisničara i komisije za glasanje

Odluka o verifikaciji zapisnika sa sednice skupštine Albus AD Novi Sad održane dana 30.06.2016 godine

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansiskog izveštaja Albus AD Novi Sad za 2017. godinu

Odluka o usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Albus AD Novi Sad za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti

Odluka o izmeni odluke o izboru revizora za 2016. godinu

Odluka o razmatranju i usvajanju izveštaja o radu odbora direktora za 2016. godinu sa izborom članova odbor direktora

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2016-2017

Poziv za redovnu skupštinu akcionara ALBUS Novi Sad

Godišnjišnji izveštaj javnog društva Albus 2016

Polugodisnji izvestaj 30.06.2016

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

IZVESTAJ O BITNOM DOGAĐAJU elekt potpis

IZVESTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.pdf

ODLUKA BR 1 O IZBORU PRED SKUP ZAPISNICARA I KOMISIJE.pdf

ODLUKA BR 2 O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA SA PRETH SKUPSTINE.pdf

ODLUKA BR 3 O USVAJANJU GOD IZVESTAJA.pdf

ODLUKA BR 3A O USVAJANJU MISLJENJEAREVIZORA.pdf

ODLUKA BR 4 O RASPORE-IVANJU OST DOBITI.pdf

ODLUKA BR 5 O IZBORU REVIZORA ZA 2016.pdf

ODLUKA BR 6 O USVAJANJU IZVE ODBORA DIREKTORA ZA 2015.pdf

ZAPISNIK SA SKUPSTINE AKCIONARA AD ALBUS 30 06 2016.pdf

Godisnji izvestaj o poslovanju 2015

 Poziv za redovnu skupštinu akcionara ALBUSA

Godišnji dokumenat o objavljenim informacijama

 Javno beležnički zapisnik sa skupštine 30.06.2015

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ALBUS 2015

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU 29.07.2014. ALBUS

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ALBUS 2014

ODLUKA 1 - SEDNICA ALBUS 29.07.2014. redovna SKUPSTINA

ODLUKA 2 redovna sednica ALBUS 29.07.2014. SKUPSTINA

ODLUKA 3 - redovna sednica ALBUS 29.07.14. SKUPSTINA

ODLUKA 4 - redovna sednica ALBUS 29.07.14. SKUPSTINA

ODLUKA 5 -redovna sednica ALBUS 29.07.14. SKUPSTINA

ODLUKA 6 -redovna sednica ALBUS 29.07.14. SKUPSTINA

ODLUKA 7 - redovna sednica 29.07.14. ALBUS SKUPSTINA

ZAPISNIK REDOVNA SKUPSTINA ALBUS 29.07.2014.god.

Godišnji izveštaj za 2013.
Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću

 
axal
bohor
every-day
max-citrus
palmira
pega
tas-all-in-house
tas
tri-zelje